Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach
ogłasza nabór na stanowisko: instruktor do spraw programowych
i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, ul. Konopnickiej 4

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe specjalistyczne (tj. w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości bądź pokrewne) lub średnie w tym samym zakresie i 2 lata stażu pracy.
• znajomość przepisów z zakresu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie
• znajomość programów, funduszy i inicjatyw oferujących wsparcie ze środków publicznych na finansowanie projektów
• umiejętność samodzielnego przygotowywania projektów i pozyskiwania funduszy (udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu środków będą dodatkowym atutem)
• dyspozycyjność i dostosowanie się do zmiennych warunków pracy
• dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office.
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
• znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (preferowany język angielski, znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem)
• znajomość zagadnień animacji kulturalnej
• znajomość przepisów dotyczących prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej
• mile widziane przygotowanie pedagogiczne i/lub osobiste zainteresowanie kulturą i sztuką

Wymagane predyspozycje osobowościowe:
• wysoka kultura osobista
• wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność nawiązywania dobrych relacji formalnych i podtrzymywania ich
• kreatywność i otwartość na nowe wizje i pomysły
• dyspozycyjność, zaangażowanie i sumienność
• dobra umiejętność samodzielnej organizacji
• umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Samodzielne przygotowanie wniosków aplikacyjnych zgodnie z wytycznymi i zasadami pisania projektów oraz dokumentów towarzyszących.
2. Przygotowanie wniosków o płatność w ramach prowadzonych projektów.
3. Stały monitoring dostępności funduszy.
4. Przygotowanie zapytań i wyjaśnień do Instytucji Wdrażających.
5. Poszukiwanie i pozyskiwanie klientów oraz partnerów do projektów.
6. Tworzenie pełnych dokumentacji niezbędnych do otrzymania dofinansowania.
7. Programowanie, planowanie i koordynacja działalności kulturalno-wychowawczej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach.
8. Czynny udział w organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez placówkę, sumienne wykonywanie zadań wynikających z harmonogramu imprez oraz zadań zleconych przez koordynatora imprezy.
9. Analiza i opiniowanie programów i rocznych planów działalności placówek upowszechniania kultury oraz kontrole ich działalności.
10. Współdziałanie z pozostałymi pracownikami
11. Uczestniczenie w opracowywaniu programu i planu oraz sprawozdań z pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach
12. Nadzorowanie realizacji akcji i konkursów
13. Promocja działalności placówki
14. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji wynikającej z zakresu czynności.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach od 08.07.2019
do 08.08.2019 w godzinach 7.30–15.30 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Nabór na stanowisko instruktora do spraw programowych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Nabór ma charakter dwustopniowy:
– etap pierwszy: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone
na rozmowę kwalifikacyjną,
– etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach po wyżej wskazanym terminie i/lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zwrócone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 718 12 16. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach (http://bip.mokjeziorany.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jezioranach (http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach
/-/ Mikołaj Bosch

Jeziorany 04.07.2019

Skip to content