Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach
ogłasza nabór na stanowisko: instruktor form artystycznych − instruktor gry na gitarze

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, ul. Konopnickiej 4

Wymagania niezbędne:
• ukończona szkoła muzyczna II stopnia lub samodzielnie zdobyta wiedza muzyczna na zbliżonym poziomie
• umiejętność samodzielnego opracowywania programu zajęć i dostosowywania go do indywidualnych umiejętności podopiecznych
• umiejętność pracy z dziećmi i z osobami dorosłymi
• umiejętność prowadzenia zajęć indywidualnych i w grupie
• dyspozycyjność i dostosowanie się do zmiennych warunków pracy
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
• mile widziane wyższe wykształcenie i/lub przygotowanie pedagogiczne

Wymagane predyspozycje osobowościowe:
• wysoka kultura osobista
• wysokie zdolności interpersonalne, dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, cierpliwość
• osobiste zainteresowanie muzyką, potrzeba dzielenia się własną pasją
• kreatywność i otwartość na nowe wizje i pomysły
• dyspozycyjność, zaangażowanie i sumienność
• wysoki stopień zaangażowania w wykonywaną pracę
• dobra umiejętność samodzielnej organizacji
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć z gry na gitarze akustycznej i w razie potrzeby − elektrycznej
2. Uwzględnianie w zajęciach podstawowych informacji z zakresu teorii muzyki − np. czytanie nut
3. Przygotowywanie podopiecznych do udziału w koncertach, konkursach i innych wydarzeniach
4. Czynny udział w organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez placówkę, sumienne wykonywanie zadań wynikających z harmonogramu imprez oraz zadań zleconych przez koordynatora imprezy
5. Aktywna pomoc techniczna w czasie trwania imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez ośrodek
6. Współdziałanie z pozostałymi pracownikami, gotowość do podejmowania twórczej współpracy z innymi instruktorami ośrodka
7. Uczestniczenie w opracowywaniu programu i planu oraz sprawozdań z pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach
8. Promocja działalności placówki
9. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji wynikającej z zakresu czynności.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach od 16.07.2019
do 08.08.2019 w godzinach 7.30–15.30 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko instruktora gry na gitarze”

Nabór ma charakter dwustopniowy:
– etap pierwszy: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone
na rozmowę kwalifikacyjną,
– etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach po wyżej wskazanym terminie i/lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zwrócone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 718 12 16.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach (http://bip.mokjeziorany.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jezioranach (http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach
/-/ Mikołaj Bosch

Jeziorany 15.07.2019

Skip to content