Wynajem

CENNIK WYNAJMÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JEZIORANACH

(ceny brutto zawierają 23% podatku VAT)

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ

1. imprezy okolicznościowe (do 2 dób) + zaplecze kuchenne – 720,00 zł

2. imprezy okolicznościowe (powyżej 2 dób) + zaplecze kuchenne – 1.220,00 zł

3. imprezy okolicznościowe bez użytkowania kuchni (1 doba) – 465,00 zł

4. podłączenie chłodni (1 doba) – 35,00 zł

5. sesje – 310,00 zł

6. konsolacja – 410,00 zł

7. spektakl – 205,00 zł

8. wynajem godzinowy (szkolenia, narady, zebrania, pokazy) bez obsługi – 80,00 zł

9. wynajem godzinowy (szkolenia, narady, zebrania, pokazy) z obsługą – 90,00 zł

* uwzględnia się możliwość udostępnienia, na wniosek organizacji lub placówki, 1 raz w roku kalendarzowym sali widowiskowej w celu zorganizowania przedsięwzięcia trwającego do 4 godzin, które nie przynosi zysku osobom trzecim i jednocześnie nie angażuje zaplecza kuchennego oraz płatnej obsługi akustycznej zawartej w cenniku – 60,00 zł


WYNAJEM TABLIC OGŁOSZENIOWYCH

1. umieszczenie reklam w terminie do 7 dni – 50,00 zł

2. umieszczenie reklam w terminie do 14 dni – 100,00 zł

3. umieszczenie reklam w terminie do 30 dni – 200,00 zł


WYPOŻYCZENIE WYPOSAŻENIA

1. zastawa stołowa (1 komplet) – 10,00 zł

2. stół (1 sztuka) – 15,00 zł

3. krzesło (1 sztuka) – 10,00 zł


UMIESZCZENIE REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ MOK

1. ogłoszenie w terminie do 7 dni – 30,00 zł

2. ogłoszenie w terminie do 14 dni – 40,00 zł

3. ogłoszenie w terminie do 30 dni – 45,00 zł

4. zmiana, dostosowanie, opracowanie ogłoszenia we wskazanej grafice płatne w zależności id czasochłonności pracy nad reklamą


OBSŁUGA AKUSTYCZNA IMPREZY, SPOTKANIA W SALI MOK

1. podłączenie 1 mikrofonu + magnetofon – bezpłatnie

2. podłączenie więcej niż 1 mikrofon + nośnik:
– do 4 godzin – 200,00 zł
– powyżej 4 godzin – 400,00 zł

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU + OBSŁUGA AKUSTYCZNA

POZA BUDYNKIEM MOK – 800,00 zł


CENNIK ŚWIETLIC WIEJSKICH

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 Regulaminu Świetlic wiejskich zatwierdzonego uchwałą Nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeziorany zarządzam, co następuje:

I. Ustalam następujące opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich

1.Świetlice wiejskie w Radostowie, Franknowie, Tłokowie, Wójtówku.

1) imprezy okolicznościowe, wesela (z wykorzystaniem kuchni) – 470,00 zł

2) imprezy okolicznościowe, dyskoteki, zabawy – 210,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) – 60,00 zł/h
4) podłączenie chłodni – 40,00 zł


2.Świetlice wiejskie w Potrytach, Kikitach, Kiersztanowie, Piszewie, Pierwągach, Olszewniku i Zarbuniu.

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 260,00 zł

2) imprezy okolicznościowe dyskoteki, zabawy – 160,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) – 60,00 zł/h

4) podłączenie chłodni – 40,00 zł

3.Świetlice wiejskie w Krokowie, Lekitach, Żardenikach, Studnicy

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 150,00 zł

2) imprezy okolicznościowe dyskoteki, zabawy – 100,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, narady, zebrania) – 30,00 zł/h

4) podłączenie chłodni – 40,00 zł

4. Świetlice wiejskie w Miejskiej Wsi, Studziance, Dercu, Polkajmach

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 100,00 zł

2) imprezy okolicznościowe dyskoteki, zabawy – 70,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, narady, zebrania) – 20,00 zł/h

4) podłączenie chłodni – 40,00 zł


II. Odpłatności za korzystanie ze świetlic nie ponoszą:
       1. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Jeziorany w ramach zajęć prowadzonych przez opiekunów świetlic zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach,
       2. Sołtys na zorganizowanie zebrań sołeckich i spotkań z mieszkańcami zgodnie ze statutem sołectwa,
       3. Członkowie OSP z Gminy Jeziorany w ramach działalności statutowej OSP,
       4. Mieszkańcy Gminy Jeziorany w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy okolicznościowe i inne) do 4 imprez w roku kalendarzowym.


III. Szczegółowe zasady wynajmu zostaną określone w indywidualnych umowach najmu sporządzonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach.

IV. Opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeziorany winne być dokonywane z góry w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach lub na rachunek bankowy MOK.

V. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.